ALGEMENE VOORWAARDEN MADE  @ HOME

 

Art. 1. Definities.                                                                                                                                                 

1.1 In dit document wordt verstaan onder:

a. ”algemene voorwaarden”:  het bepaalde in dit document;

b. “wederpartij”:  een wederverkoper aan wie, in wiens opdracht en voor wiens rekening Made @ Home de producten verkoopt en levert, niet zijnde een eindgebruiker (consument);

c. “elektronisch communicatiemiddel”: elektronisch reproduceerbaar bericht, bijvoorbeeld email of fax;

d. “overeenkomst”: de (koop)overeenkomst welke is gesloten tussen wederpartij en Made @ Home, waarbij Made @ Home zich jegens de wederpartij verbindt om de producten te leveren;

e. “Made @ Home”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Made @ Home B.V.;

f. “producten of product”: verf en verf gerelateerde producten die voorzien zijn van het merk Made @ Home, als ook hieraan verbonden (verf)producten, in de ruimste zin van het woord.

1.2 De overeenkomst is een duurovereenkomst met onbepaalde looptijd op grond waarvan de wederpartij en Made @ Home telkens afzonderlijke (koop)overeenkomsten sluiten met betrekking tot de producten.

 

Art. 2. Toepasselijkheid.                                                                                                                                     

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Made @ Home uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk, of per elektronisch communicatiemiddel, tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

2.3 Mochten (inkoop)voorwaarden van de wederpartij toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaart, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheden de algemene voorwaarden van Made @ Home.

 

Art.3. Totstandkoming overeenkomst.                                                                                                          

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op één van de navolgende wijzen en tijdstippen:                       

a. hetzij, indien een offerte/aanbod per post of per elektronisch communicatiemiddel wordt toegezonden, op het moment waarop Made @ Home de aan de wederpartij toegezonden en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

b. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegezonden, op het moment waarop de wederpartij een product of producten bestelt bij Made @ Home en deze bestelling wordt aanvaard door Made @ Home, zulks onder voorwaarde dat de algemene voorwaarden door Made @ Home aan de wederpartij zijn aanvaard nadat deze ter hand zijn gesteld. Terhandstelling van de algemene voorwaarden geschiedt per post, in persoon, of per elektronisch communicatiemiddel.                    

3.2 Het sluiten van koopovereenkomsten met betrekking tot de producten door de wederpartij bij Made @ Home geschiedt:                                                                                                                                       

a. hetzij, door digitale bestellingen via elektronisch communicatiemiddel;                                                        b. hetzij, via de daarvoor bestemde website van Made @ Home, waartoe de wederpartij toegang heeft om bestellingen te plaatsen;                                                                                                                      

c. hetzij, telefonisch met een daaropvolgende bevestiging, schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel, door Made @ Home.                                                                                                          3.3 Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door Made @ Home en/of haar personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen zijn slechts bindend, indien Made @ Home deze schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon, dan wel indien Made @ Home met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen.             

 

Art. 4. Levering.                                                                                                                                                     

4.1 Een door Made @ Home opgegeven levertijd of een met de wederpartij overeengekomen levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel anders is overeengekomen.                                                                                        

4.2 Bij grensoverschrijdende (koop)overeenkomsten geschiedt de aflevering van de producten conform de met betrekking tot de (koop)overeenkomst van toepassing verklaarde “Incoterms”, welke op dat moment geldig zijn.                                                                                                                                  

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de aflevering “af fabriek, casu quo, ex works”.                                                                                                                                                                     

 4.4 Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Made @ Home het transport regelt. Alsdan wordt in beginsel een opslag voor transport doorberekend aan de wederpartij. Het transportrisico berust altijd bij de wederpartij.                                                              

4.5 Made @ Home is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke transactie betrof.

 

Art. 5. Prijzen.  

5.1 Bij aanvang van de overeenkomst zal de wederpartij het juiste BTW-identificatienummer mededelen aan Made @ Home, alsmede de naam waaronder de wederpartij bij de belastingdienst geregistreerd staat.                                                                                                                                              

5.2 Alle prijzen luiden in Euro's en zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten.                                 

5.3 Made @ Home is gerechtigd om de prijzen eenzijdig te wijzigen indien de markt daartoe aanleiding geeft. De prijswijziging zal niet eerder ingaan dan het moment dat de wederpartij hiervan schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel op de hoogte is gebracht.                                        

5.4 De wederpartij ontvangt een door Made @ Home te bepalen korting op de producten. De korting welke de wederpartij ontvangt is - in beginsel - gerelateerd aan de inkoop van de producten door de wederpartij en wordt aan de wederpartij kenbaar gemaakt; hoe hoger de omzet hoe hoger de korting. Het is Made @ Home te allen tijde toegestaan wijzigingen aan te brengen in de korting welke een wederpartij ontvangt. Made @ Home zal de wederpartij hiervan tijdig op de hoogte stellen.                                                                                                                                                                     5.5 Made @ Home stelt aan de wederpartij adviesprijzen ter beschikking ten behoeve van wederverkoop van de producten aan derden (bedrijven en consumenten). Made @ Home stelt deze adviesprijzen zorgvuldig vast aan de hand van haar marketingdoelstellingen welke gebaseerd zijn op hoogwaardige productkwaliteit en exclusieve merkbeleving van Made @ Home. Indien de wederpartij de adviesprijzen structureel niet naleeft, is het Made @ Home toegestaan de korting op de producten als bepaald in lid 4 van dit artikel te wijzigen.                                                                   

5.6 De wederpartij zal de producten niet aanbieden tegen dumpprijzen en bijzondere kortingsacties waardoor schade kan ontstaan met betrekking tot de hoogwaardige productkwaliteit en exclusieve merkbeleving van Made @ Home. Made @ Home zal de wederpartij op de hoogte brengen in geval van in de marketingdoelstellingen waardoor de adviesprijzen ingevolge dit artikel wijzigen.

 

Art. 6. Zekerheid eigendomsvoorbehoud.                                                                                                      

6.1 Made @ Home is steeds gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren en/of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichting van de wederpartij te vorderen.                                                                                   

6.2 Alle door Made @ Home geleverde producten blijven, tot het moment van volledige betaling van alle uitstaande vorderingen door de wederpartij volledig eigendom van Made @ Home, met dien verstande dat de wederpartij aansprakelijk is en risico draagt voor zorgvuldige bewaarneming van de door Made @ Home geleverde producten.

 

Art. 7. Reclame.                                                                                                                                                   

7.1 Wederpartij dient bij inontvangstneming van de producten deze terstond te controleren op gebreken en hoeveelheid.                                                                                                                                               7.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en hoeveelheid worden door Made @ Home slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 3 dagen na inontvangstneming door de wederpartij schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel en voorzien van beeldmateriaal (foto) aan Made @ Home zijn gemeld. Bij onzichtbare gebreken geldt een termijn van 8 dagen nadat de wederpartij het gebrek in redelijkheid heeft kunnen ontdekken. Hierbij geldt dat een geringe afwijking - naar maatstaven van soortgelijke producten - van kleur, kwaliteit, afwerking en hoeveelheid niet gelden als een gegronde klacht.                                                                                               

7.3 Afwikkeling van gegronde klachten met betrekking tot de geleverde hoeveelheid, zal door Made @ Home plaatsvinden door nalevering van producten of door evenredige vermindering van de (koop)prijs.                                                                                                                                                               7.4 De afwikkeling van gegronde klachten met betrekking tot gebreken geschiedt ingevolge de garantievoorwaarden zoals bepaald in artikel 8.                                                                                               7.5. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ontvangen door Made @ Home. Zonder vermelding van redenen worden reclames met betrekking tot facturen niet in behandeling genomen.                       

7.6 Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben aanvaard. Alsdan worden reclames niet meer door Made @ Home in behandeling genomen.                                                                                                                         7.7 Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst, noch geeft het de wederpartij het recht om overige (eerdere) verplichtingen ten aanzien van Made @ Home op te schorten, te verrekenen, of uit te stellen.

 

Art. 8. Garantie.                                                                                                                                                    

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Made @ Home dat de producten voldoen aan de omschreven eisen, kwaliteiten en/of eigenschappen die de wederpartij naar redelijkheid mocht verwachten.                                                                                                                                                    

8.2 In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie ontvangt de wederpartij, zulks naar uitsluitend oordeel van Made @ Home, vervangende producten, dan wel een evenredige vermindering van de koopprijs. Made @ Home vergoedt in geen geval de kosten die gemaakt worden voor het aanbrengen van de producten (“schilderen”).

 8.3 De garantie komt te vervallen indien de producten waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestelling c.q. onoordeelkundig worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, aan de producten wijzigingen zijn aangebracht (waaronder begrepen vermenging met andere vloeistoffen dan omschreven) dan wel nummers of plombes verminkt of verwijderd zijn.                                                                                                                                                      8.4 Indien de wederpartij zelfstandig zorg draagt voor kleurmenging dan vervalt het recht op garantie, tenzij de wederpartij kan aantonen - op zijn kosten - dat de producten op de juiste wijze, met de van Made @ Home aangeschafte (en aantoonbaar door een erkende onderhoudsmonteur onderhouden) mengmachine, en met de juiste producten zijn gekleurd.                                                      

8.5 De garantietermijn bedraagt 6 maanden vanaf het moment van levering van de producten door Made @ Home aan de wederpartij. Na afloop van deze termijn vervalt het recht op garantie.                8.6 Indien de wederpartij bij wederverkoop een garantie geeft die meeromvattend is dan de garantie uit dit artikel, dan is die regeling voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Art. 9. Aansprakelijkheid.                                                                                                                                     

9.1 De aansprakelijkheid van Made @ Home is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 bepaalde garantie.                                                                                                                                                                  

9.2 In geval sprake is van opzet of grove schuld van Made @ Home, dan is Made @ Home jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor gevolgschade, zoals immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, of winstderving.                                                             9.3 De aansprakelijkheid van Made @ Home wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen van Made @ Home. In geval de verzekering de schade niet dekt, dan is de schadevergoedingsverplichting welke op Made @ Home rust beperkt tot een algemeen maximum van € 3.000,00 (zegge drieduizend euro) per schadegeval, of samenhangende reeks van gebeurtenissen.                                                                                                    
9.4 Schadeclaims dienen binnen 7 dagen, of zoveel eerder na het moment dat de wederpartij de schade heeft kunnen onderkennen, schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel, bij Made @ Home te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.               

9.5 De wederpartij vrijwaart Made @ Home voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen schaden, rente en kosten, welke verband houden met de aan de wederpartij geleverde producten krachtens de overeenkomst.                                                                                                                              

9.6 Indien Made @ Home door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, natuurramp, et cetera, haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen, dan hebben Made @ Home en de wederpartij elk het recht de verplichtingen uit te stellen tot een later tijdstip. In geval de omstandigheid langer dan 3 maanden voortduurt, dan hebben Made @ Home en de wederpartij elk het recht om ontbinding van de overeenkomst te verzoeken, zulks zonder recht op enige schadevergoeding.

 

Art. 10. Opschorting,  ontbinding.                                                                                                                          10.1 Indien en zolang de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden voortvloeit, dan heeft Made @ Home het recht de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In een dergelijk geval is de wederpartij gehouden alle door Made @ Home te lijden schade, onder andere die wegens winstderving, te vergoeden.                                                                                                              

10.2 In gevallen dat de wederpartij:                                                                                                                   

a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;                                                                                       

c. verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, of niet volledig, nakomt;                                          d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;                                                                                                                                                                    e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;                                                                                        f. niet langer de vereiste uitstraling in zijn winkel heeft, welke past bij de hoogwaardige productkwaliteit en exclusieve merkbeleving van Made @ Home, dan heeft Made @ Home het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging te ontbinden, onverminderd het recht van Made @ Home om vergoeding van kosten, schade en interesten, te vorderen.

 

Art. 11. Betaling.                                                                                                                                                 

11.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden, zulks ter keuze van Made @ Home:                                                                                                                                                                          a. hetzij, netto in contanten bij levering;                                                                                                             

b. hetzij door storting of overmaking op een door Made @ Home aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.                                                                                                                                   

11.2 Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 sub b genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door Made @ Home te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Made @ Home bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de Made @ Home, aan de wederpartij de wettelijke handelsrente over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in het eerste lid tot aan de dag van algehele voldoening in rekening te brengen.

11.3 Iedere betaling van de wederpartij wordt eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde handelsrente alsmede op eventueel door Made @ Home gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, en daarna op de oudste openstaande vordering.                               

11.4 Alle in redelijkheid door Made @ Home in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de wederpartij van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Art. 12. Annulering.                                                                                                                                               

12.1 De wederpartij is gerechtigd een (koop)overeenkomst van producten te annuleren, mits de annulering door Made @ Home wordt ontvangen op dezelfde dag van totstandkoming van de (koop)overeenkomst. Het recht op annulering vervalt indien de producten reeds geproduceerd zijn ten behoeve van de desbetreffende (koop)overeenkomst.                                                                                

12.2 Na het verstrijken van de termijn als bepaald in het vorige lid is Made @ Home niet gehouden om een annulering te accepteren. In geval dat Made @ Home de annulering accepteert, dan is Made @ Home gerechtigd om een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 50% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten door toeleveranciers aan Made @ Home in rekening gebracht.

 

Art. 13. Beëindiging Overeenkomst.                                                                                                                   

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn zowel Made @ Home als de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst door opzegging te beëindigen. Opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. 13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn Made @ Home  en de wederpartij op geen enkele wijze verplicht om de daardoor ontstane schade aan elkaar te vergoeden.

 

Art. 14. Intellectuele Eigendom.                                                                                                                       

14.1 Made @ Home behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van haar merk, handelsnamen, modellen, ontwerpen, foto's, tekeningen, software, teksten en dergelijke, voor.             

14.2 De wederpartij zal, behoudens voorafgaande schriftelijke of per elektronisch communicatiemiddel verkregen toestemming, de intellectuele en industriële eigendomsrechten schaden of aanwenden voor eigen gebruik, zoals door verveelvoudiging, openbaarmaking of misbruik anderszins.

 

Voor akkoord:

Naam wederpartij:                        …………………..…………………………

Naam ondertekenaar:                  ..….…..……………………………………

Plaats van ondertekening:          ….………..………..………………………

Datum:                                                ….…………..………..……………………

Handtekening:                                 ….……………..………..…………………

 

Art. 15. Overig.                                                                                                                                                         15.1 Mocht deze overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend blijken, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Alsdan zullen partijen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.                                                                                                   

15.2 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze overeenkomst.                                                        15.3 Het is partijen niet toegestaan rechten ontleend aan deze overeenkomst zonder toestemming van de andere partij aan derden over te dragen.                                                                                         

 

Art. 16. Toepasselijk recht en geschillen.                                                                                                            

16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden eerst in der minne naar redelijkheid en billijkheid beslecht. Een geschil met betrekking tot een gebrek in het product zal worden beslecht aan de hand van het advies van een deskundige van de fabriek alwaar Made @ Home de producten laat vervaardigen.                                                                                                                                                      

16.2 Indien lid 2 van dit artikel geen uitkomst biedt dan wordt het geschil beslecht door een bevoegde rechter.